Årsmöte onsdag den 25 mars kl 18.30

Onsdag den 25 mars håller vi Årsmöte i Scoutgården.
Vi börjar mötet kl 18.30

Alla föräldrar är välkomna och de lite äldre scouterna också.

Dagordning enligt nedan

 1. Val av mötesordförande
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse,resultaträkningen,balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
 7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Behandling av motioner till kårstämman
 9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 10. Val av kårordförande och vice kårordförande
 11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa Om tillämpligt:
 14. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dess

Kåren bjuder på fika

Välkomna